REGULAMIN konkursu „#OrangeWineRevolution”

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Orange Wine Revolution” - na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Organizatorami i fundatorami konkursu jest dobrewina.pl oraz BioCake

3. Organizator przeprowadza konkurs na fanpage’ach dobrewina.pl i Biocake na portalach:

 Facebook

https://www.facebook.com/dobrewina

https://www.facebook.com/biocakeorganicznewypieki

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/peter-pulawski-7a40776/

https://www.linkedin.com/company/90509222/admin/feed/posts/

Instagram:

https://instagram.com/dobrewina.pl?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

4. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Nagrody w konkursie:

-  za pierwsze miejsce jest voucher o wartości 500zł brutto na zakup w sklepach dowrewina.pl oraz sklepach stacjonarnych Dobre Wina.

- za drugie miejsce jest voucher o wartości 300 zł brutto na zakup w sklepach dowrewina.pl oraz sklepach stacjonarnych Dobre Wina.

- za trzecie miejsce jest Tort Okolicznościowy o wartości 150zł brutto produkcji BioCake

6. Konkurs będzie trwał od 31.08.2023r do 16.08.2021r do godziny 23:59.

7. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

8. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

9. Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.

10. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

a. Polub post konkursowy i zapoznaj się z treścią regulaminu konkursu zamieszczonego na stronach:

https://dobrewina.pl/ oraz https://multibrands.com.pl/pl/

Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

b. W komentarzu pod postem konkursowym opisać swoje pierwsze doświadczenie ze smakiem wina pomarańczowego LUB jeśli jeszcze go nie próbowaliście - z jakim daniem chciałbyś go spróbować.

c. Zaobserwuj lub polub profile @dobrewina.pl i @biocake na FB i/lub IG

d. możesz oznaczyć/otagować z użyciem znaku ,,@” inną osobę.

11. Spośród nadesłanych odpowiedzi organizatorzy wybiorą najciekawsze, a autorom przyznają nagrody wymienioną w pkt. 5 tego regulaminu. Decyzja organizatorów w kwestii wyboru zwycięzców jest ostateczna.

12. Nadesłane odpowiedzi nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

13. Odpowiedzi niespełniające wymogów tego regulaminu nie będą przyjmowane.

14. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować wykluczeniem uczestnika z udziału w konkursie.

15. Uczestnik, przesyłając odpowiedź, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie swojej odpowiedzi przez DobreWina.pl oraz Multibrands.pl w działaniach promocyjnych dotyczących konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.

16. Każdy uczestnik, który wysłał odpowiedź w ramach konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem swojej odpowiedzi i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że odpowiedź nadesłana na konkurs nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

17. Uczestnik zwolni organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonej odpowiedzi przenoszone, na organizatora na podstawie postanowień regulaminu, nie przysługiwały uczestnikowi w dacie wydania nagrody.

18. W przypadku nadesłania dwóch identycznych odpowiedzi, uznanych przez organizatora za zwycięskie, nagrodę otrzyma autor odpowiedzi, która została nadesłana w terminie wcześniejszym.

19. Każdy uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w trakcie trwania konkursu.

20. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie prac uczestników konkursu. Zmieniony tekst regulaminu konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie konkursowej.

21. Niniejszy regulamin wchodzi z życiem z dniem 31.08.2023 roku.

22. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu są

Dobre Wina Sp z oo. oraz Multibrands S.C. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).

23. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z konkursem, tj. w celu wyłonienia zwycięzcę konkursu, w celach związanych z realizacją konkursu i wydania nagrody (imię, nazwisko, adres laureata do wysyłki nagrody, numeru telefonu kontaktowego).

24. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

25. Zwycięzca zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody poprzez ogłoszenie wyników konkursu na fanpage'u DobreWina oraz BioCake na portalu Facebook oraz Instagram, co nastąpi  do 20.09.2023 r.

26. Nagrodzeni uczestnicy konkursu są zobowiązani do przesłania organizatorowi w wiadomości prywatnej na Facebooku lub Instargramie swoich danych, niezbędnych do realizacji voucherów w przeciągu pięciu dni od daty zakończenia konkursu. W przypadku braku podania danych w tym terminie, nagroda przepada.

27. Organizator konkursu wyda nagrodę zwycięzcy w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu . Voucher można zrealizować w sklepach odpowiednio  dobrewina.pl (stacjonarnych oraz online)  oraz sklepach BioCake. W uzasadnionych przypadkach termin wydania nagrody może zostać wydłużony.

28. Nagrodzonemu uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

29. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu można zgłaszać do tygodnia od daty jego zakończenia poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na Facebooku. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

30. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie tego regulaminu.

31. Regulamin konkursu dostępny jest na stronach https://dobrewina.pl/ oraz https://multibrands.com.pl/pl/  organizatorów.

32. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

33. Zarówno uczestnicy konkursu jak i organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle regulaminu konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dobre Wina Sp z o.o. ul. Wyczółki 46, 02-820 Warszawa oraz Multibrands s.c. ul. Bohaterów Września 3 lok. U-1, 02-389 Warszawa

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), marketing bezpośredni projektów własnych. Dane mogą być udostępniane partnerom handlowym oraz operatorom pocztowym w celu realizacji dostawy przesyłki, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych oraz serwisów internetowych) lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Będą one podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wysyłki nagród. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych ds. ochrony danych osobowych. W celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień prosimy o informację na adres: 

Dobre Wina Sp. z o.o., ul. Wyczółki 46, 02-820 Warszawa

Multibrands s.c. ul. Bohaterów Września 3 lok. U-1, 02-389 Warszawa

System RabatBack!
System RabatBack!

Zbieraj punkty za zakupy, które wymienimy na bony rabatowe.

Oszczędność
Oszczędność

W ofercie mamy alkohole na każdą kieszeń. Dodatkowo za swoje zamówienie możesz otrzymać liczne rabaty.

Klub dobrewina.pl
Klub dobrewina.pl

Zawsze możesz dołączyć do naszego Klubu dobrewina.pl i czerpać korzyści z członkostwa.

Masz pytanie?
Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami, a na pewno Ci pomożemy.

+48 664 159 023

sklep@dobrewina.pl