Spis treści

Regulamin Platformy dobrewina.pl 1

I. Postanowienia ogólne 1

II. Klienci 2

III. Zakupy w ramach Platformy 3

IV. Płatności 4

V. Odbiór towarów 4

VI. Klub 5

VII. Newsletter 7

VIII. Korzystanie z Platformy 8

IX. Postępowanie reklamacyjne dotyczące Platformy 8

X. Odstąpienie od umowy dotyczącej Zamówienia 9

XI. Umowa z Administratorem 11

XII. Ochrona danych osobowych 11

XIII. Postanowienia końcowe 12

Załączniki: 12

1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy dotyczącej Zamówienia 12

2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy z Administratorem 12

3. Polityka Prywatności 12

 

Regulamin Platformy dobrewina.pl

     I.        Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy Regulamin platformy dobrewina.pl (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach platformy dostępnej w domenie dobrewina.pl (zwanej dalej „Platformą”), w tym uczestniczenia w programie lojalnościowym (zwanym dalej „Klubem” lub „Klubem dobrewina.pl”) i dokonywania zakupów.

2.   Administratorem jest Dobre Wina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Wyczółki 46, 02-820 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000566714, posiadająca NIP 9512395414 (zwana dalej „Administratorem”).

3.   Platforma przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 rok życia.

4.   Administrator posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) UD-XII-WDG-7340/I/B-305/2018 z dnia 17.04.2018 r, wydane przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających powyżej 18% alkoholu             UD-XII-WDG-7340/I/C-274/2018 z dnia 17.04.2018 r. przez Prezydenta m.st. Warszawy. Powyższe zezwolenia zostały wydane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

5.   Z Administratorem można kontaktować się pod adresem wskazanym w ustępie 2 powyżej, pod numerem telefonu: 664159023, a także po adresem e-mail: dystrybucja@dobrewina.pl.

6.   Miejscem zawierania umów sprzedaży towaru w ramach Platformy z Administratorem oraz wydania towaru jest punkt sprzedaży położony w Warszawie, przy ul. Wyczółki 46.

7.   W celu korzystania z Platformy, w tym korzystania z usługi klubu (pkt VI), usługi newsletter (pkt VII) bądź składania ofert zakupu w ramach Platformy niezbędne jest posiadanie komputera bądź innego urządzenia, posiadającego dostęp do internetu oraz wyposażonego w standardowe oprogramowanie służące przeglądaniu i korzystaniu ze stron www (np. Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji), a także dostęp do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany podczas rejestracji przez klienta Platformy.

8.   Wszystkie informacje zawarte w ramach Platformy, odnoszące się do sprzedawanych towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

9.   Regulamin dotyczy usług świadczonych przez Administratora łącznie w ramach Platformy. Usługi w ramach Platformy nie są świadczone oddzielnie. Rezygnacja z jednej usługi pociąga za sobą rezygnację z pozostałych usług Platformy.

 

II.        Klienci

1.   Klientami Platformy (zwanymi dalej „Klientami”) mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a które dokonują lub zamierzają złożyć ofertę zakupu lub korzystają z innych usług Platformy.

2.   Klient zobowiązany jest do przestrzegania wiążących go postanowień Regulaminu.

3.   Klienci zainteresowani posiadaniem konta w Platformie mogą wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronach Platformy lub w sklepach stacjonarnych dobrewina.pl podając wymagane dane w tym swój adres e-mail, imię, nazwisko, datę urodzenia, telefon do kontaktu, adres do doręczeń, NIP (opcjonalnie) oraz akceptując Regulamin. Pisemne formularze rejestracyjne, które są nieczytelne, zawierają nieprawdziwe lub niekompletne dane, nie zostały odpowiednio podpisane lub naruszają zasady Regulaminu bądź przepisy prawa, nie stanowią - do czasu usunięcia niezgodności - podstawy do posiadania konta. Lista sklepów stacjonarnych dobrewina.pl dotyczących konta znajduje się na stronach Platformy.

4.   Na wskazany przez Klienta adres e-mail zostanie przesłana wiadomość informująca o rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.

5.   Klient nie może złożyć oferty zakupu towaru w ramach Platformy bez dokonania rejestracji w Platformie.

6.   W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Klient otrzymuje również dostęp do utworzonego dla niego zbioru danych (zwanego dalej „Kontem”), z którego może korzystać po podaniu zgłoszonego Administratorowi adresu e-mail oraz hasła (logowanie). Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta jest zawierana pomiędzy Klientem a Administratorem z chwilą otrzymania przez Klienta dostępu do utworzonego dla niego Konta.

7.   Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, historię jego zakupów w ramach Platformy oraz liczbę punktów (w ramach Konta gromadzone są punkty przyznane z tytułu zakupów – pkt VI).

8.   W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach Platformy. Klient odpowiada za wskazywanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych.

9.   Klient będący osobą fizyczną korzystającą z Platformy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, może dokonać rejestracji oraz innych czynności w ramach Platformy poprzez osobę upoważnioną do realizowania w jego imieniu wskazanych czynności. Zabrania się składnia ofert zakupu towarów oraz dokonywania logowania na dane podmiotów, bez należytego umocowania od osób uprawnionych do działania w imieniu tego podmiotu.

10.   Klientowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia. 

 

III.        Zakupy w ramach Platformy

1.   W ramach Platformy publikowane są informacje o towarach, w tym o ich cenie.

2.   Dokonanie przez Klienta wyboru towarów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi ofertę do zawarcia umowy sprzedaży w ramach Platformy (zwaną dalej „Zamówieniem”).

3.   Klient dokonuje wyboru towarów poprzez dodanie wybranych towarów do wirtualnego koszyka. W wirtualnym koszyku widoczna jest cena brutto towarów. Umieszczenie towarów w wirtualnym koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych towarów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Administrator zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

4.   Po dokonaniu wyboru towarów, a przed dokonaniem płatności, Klient zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza poprzez podanie wymaganych danych koniecznych do kontaktu lub odbioru towarów przez podmiot upoważniony przez Klienta.

5.   Klient ponosi odpowiedzialność z tytułu wskazywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.

6.   Po potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta, Klient otrzymuje od Administratora w drodze korespondencji elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia na wskazany w Zamówieniu adres e-mail wraz z wszelkimi istotnymi elementami Zamówienia, w szczególności z informacją o całkowitej cenie zamówionych towarów. Brak otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta oznacza, że Zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a umowa sprzedaży nie doszła do skutku. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia umowy tylko, co do potwierdzonych towarów. W przypadku, gdy Klient nie jest zainteresowany zawarciem umowy na część towarów wówczas może od umowy odstąpić w terminie do 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez Klienta zakupionych towarów.

7.   Jeśli Administrator nie może spełnić świadczenia w całości z uwagi na to, że towar nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Administratora bądź uległ uszkodzeniu bądź utracie wówczas Administrator niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena - według wyboru i za zgodą Klienta.

 

IV.        Płatności

1.   Klient ma możliwość wyboru form płatności:

a.   przelew tradycyjny na rachunek bankowy Administratora;

b.   płatność on-line dokonywana przez Klienta w postaci elektronicznej z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Administrator zawarł umowę.

2.   W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart.

3.   Podana cena brutto towarów obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Koszty ewentualnego transportu towarów wskazywane są odrębnie.

4.   Dokonanie nabycia towarów przez Klienta jest wystawieniem dokumentu rozliczeniowego przez Administratora.

5.   Administrator może przyznać Klientowi rabat lub bon rabatowy na zasadach opisanych w ramach Platformy. Zgromadzone rabaty mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie na zakup towarów. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Klient uiszcza za towar. Rabaty można łączyć tylko wówczas, jeśli jest to wyraźnie na nich opisane. Rabaty nie są zbywalne ani nie podlegają zamianie na świadczenia pieniężne.

 

V.        Odbiór towarów

1.   Administrator nie zapewnia dostawy zamówionych towarów.  Dostawa towarów jest transakcją niezależną od umowy sprzedaży towarów i zostaje dokonana wyłącznie na warunkach określonych odrębnie przez Klienta.

2.   Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego towaru w puncie sprzedaży w Warszawie, przy ul. Wyczółki 46 w dniach i godzinach otwarcia punktu sprzedaży wskazanych w ramach Platformy.

3.   Informacja o gotowości Zamówienia do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.

4.   Zamówienie będzie gotowe do odbioru przez 7 dni, licząc od momentu powiadomienia o gotowości Zamówienia do odbioru. Jeśli z jakiegoś powodu Klient nie ma możliwości odebrać Zamówienia, może skontaktować się z Administratorem poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie, aby skorzystać z opcji wydłużenia terminu odbioru o 7 dni.

5.   Nieodebrane w terminie Zamówienie zostanie anulowane (w tym płatność zostanie zwrócona). Jeśli Zamówienia nie będą odbierane z punktu sprzedaży, możliwość składania Zamówień może zostać zablokowana.

6.   Klient może odebrać towar osobiście lub za pośrednictwem innego, upoważnionego przez Klienta podmiotu. Klient może przy tym skorzystać z usługi odbioru poprzez upoważnienie współpracującego z Administratorem podmiotu (o ile taka możliwość jest udostępniona w ramach Platformy) lub wskazać inny podmiot, który odbierze zamówiony towar z punktu sprzedaży i dostarczy go do Klienta.

7.   W przypadku wybrania przez Klienta opcji odbioru Zamówienia za pośrednictwem innego, upoważnionego przez Klienta podmiotu, wydanie towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Administratora zamówionych towarów. Zaznaczając w treści Zamówienia opcję odbioru towaru za pośrednictwem innego podmiotu, Klient oświadcza, że upoważnia osobę z tego podmiotu do odbioru towaru w jego imieniu. Klient może wybrać opcję odbioru Zamówienia poprzez upoważnienie do odbioru podmiotu współpracującego z Administratorem i nadania przez ten podmiot przesyłki do doręczenia na warunkach dostawy określonych w ramach Platformy zaproponowanych przez współpracującego z upoważnionym podmiotem przewoźnika. Administrator przekaże podmiotowi wpłaconą przez Klienta kwotę za dostarczenie przesyłki.

8.   Uprawnionymi do składania Zamówień oraz do odbioru towarów są wyłącznie osoby: pełnoletnie, trzeźwe w chwili składania zamówienia i jego odbioru, którym na podstawie art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, które nie dokonują zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez uprawnioną osobę. W razie wątpliwości Administrator zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku poprzez żądanie okazania dokumentu tożsamości. Klient zobowiązuje się, że osoby odbierające w jego imieniu zamówione towary będą spełniały warunki określone w zdaniu poprzedzającym.

 

VI.        Klub

1.   Każdy Klient w wyniku prawidłowej rejestracji w Platformie staje się członkiem Klubu Dobre Wina.

2.   Klientowi zostaje przyznana karta wirtualna (oraz indywidualny numer wygenerowany przez Platformę) w wyniku prawidłowej rejestracji (pkt II).

3.   Informacje dotyczące Klubu będą  przekazywane Klientom pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem  podanego przez Klienta numeru telefonu. 

4.   Klub opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której zostają przyznane są punkty w związku z zakupem przez Klienta określonych towarów w ramach Platformy lub w sklepie stacjonarnym dobrewina.pl. Przyznane punkty, gromadzone na Koncie, stanowią podstawę do obliczenia wartości bonów rabatowych, które będą mogły zostać wykorzystane jako środek rozliczeniowy przy kolejnym zakupie towarów, za pomocą których Klient uzyska określone korzyści i rabaty, w tym możliwość zakupu towarów za cenę klubową.

5.   W wyniku zakupów towarów Klientowi będą przyznawane punkty, według zasady: za każdy wydany 1 (jeden) złoty = 1 (jeden) punkt.

6.   Klient dokonujący zakupów w sklepie stacjonarnym dobrewina.pl, aby uzyskać punkty powinien zgłosić sprzedawcy przed dokonanie zakupu fakt przynależności do Klubu i wskazać numer karty lub inne dane wymagane przez sprzedawcę.

7.   Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę, ani też nie są przyznawane żadne punkty bonusowe z tytułu posiadania punktów przez dłuższy okres na Koncie chyba, że Administrator zadecyduje inaczej.

8.   Klient może w każdej chwili sprawdzić stan punktów zgromadzonych na Koncie za pośrednictwem Platformy lub bezpośrednio w sklepie stacjonarnym dobrewina.pl, który wybrał jako główny sklep podczas pisemnego do Klubu. 

9.   Każdy punkt zgromadzony na Koncie będzie uprawniał do rabatu w wysokości 3 (trzech) groszy zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Punkty zgromadzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku zostaną ujęte w bonie rabatowym, który zostanie przesłany Klientowi w lipcu danego roku, zaś punkty zgromadzone w okresie od  1 lipca do  31 grudnia, zostaną ujęte w bonie rabatowym, który zostanie przesłany Klientowi w styczniu roku następnego. Maksymalna wartość jednego bonu rabatowego nie będzie przekraczała 100 (sto) złotych. W przypadku przekroczenia kwoty rabatu 100 (sto) złotych zostaną wygenerowane kolejne bony rabatowe każdy maksymalnie do wartości 100 (sto) złotych.

10.   Jeden bon rabatowy może zostać wykorzystany do jednego zakupu dziennie w ramach Platformy lub sklepie stacjonarnym dobrewina.pl wyłącznie przez Klienta, który otrzymał bon rabatowy lub przez podmiot upoważniony do zakupu w imieniu Klienta.

11.   Bon rabatowy można wykorzystać tylko jeden raz.

12.   Każdy bon rabatowy może zostać wykorzystany w całości do zmniejszania wysokości płatności tylko za jedną transakcję. 

13.   W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów jest wyższa niż wartość bonu rabatowego, wymagane jest uzupełnienie różnicy poprzez dopłatę. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów jest niższa niż wartość bonu rabatowego, niewykorzystana wartość bonu rabatowego przepada. Klient będzie zobowiązany do dopłaty w wysokości 1 (jeden) złotego w przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie równa lub niższa niż wartość bonu rabatowego. 

14.   Aby zrealizować bon rabatowy w Platformie w okienku „Kod Rabatowy” należy wpisać nr bonu rabatowego. Aby zrealizować bon rabatowy w sklepie stacjonarnym dobrewina.pl, Klient lub podmiot przez niego upoważniony jest zobowiązany przedstawić bon rabatowy w formie papierowej i potwierdzić jego wykorzystanie własnoręcznym podpisem na tymże bonie. 

15.   Punkty uzyskane przy wykorzystaniu bonu rabatowego, zostaną przypisane do Konta w liczbie odpowiadającej kwocie rzeczywiście zapłaconej, bez uwzględnienia wartości upustu uzyskanego za pomocą bonu rabatowego.

16.   Bon rabatowy jest ważny przez okres 3 (trzech) miesięcy licząc od daty wysłania maila na adres e-mail podany przez Klienta.

17.   W przypadku zwrotu towarów przez Klienta zostaną także odliczone z jego Konta uzyskane punkty.

18.   Klient może zdecydować o przekazaniu wszystkich zgromadzonych punktów na cele charytatywne oraz społeczne. Za każde 3 grosze przekazane w formie punktów, Administrator przekaże dodatkowo 1 grosz, co oznacza przekazanie łącznie 4 groszy darowizny na wskazaną przez Klienta organizację. Lista organizacji dostępna jest na Platformie dobrewina.pl.

19.   Utrata karty w formie rzeczowej nie powoduje utraty uprawnień i danych zawartych na Koncie. Administrator nie wydaje nowych lub dodatkowych kart w formie rzeczowej.

20.   Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia trwania Klubu. O podjęciu takiej decyzji Klienci zostaną niezwłocznie poinformowani na przynajmniej 14 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem. Informacja ta zostanie przekazana na Platformie oraz w sklepach stacjonarnych dobrewina.pl oraz na adres e-mail podany przy rejestracji w Platformie. Po upływie tego terminu punkty nie będą przypisywane, saldo punktów zostanie przeliczone na bony rabatowe, które zostaną wysłane na adres mailowy podany podczas rejestracji. Klienci będą mogli w ciągu 30 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wykorzystać otrzymane bony rabatowe. 

21.   W Klubie nie mogą uczestniczyć osoby, które w czasie jego trwania są zatrudnione w przedsiębiorstwie Administratora oraz w przedsiębiorstwach prowadzonych na zasadach partnerskich sklepów stacjonarnych dobrewina.pl.

      

VII.        Newsletter

1.     Każdy Klient w wyniku prawidłowej rejestracji w Platformie staje się korzystającym z usługi newsletter.

2.     Usługa newsletter polega na przesyłaniu przez Administratora na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty towarów (w tym promocji, konkursów, nowościach), oferty partnerów i spółek powiązanych z Administratorem, a także wydarzeń związanych z promocją towarów.

3.     Usługa newsletter jest bezpłatna. 

4.     Klient korzystając z usługi newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.

5.     Wiadomości, wysyłane w ramach usługi newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Administratora stanowić może naruszenie prawa.

6.     Administrator w ramach usług newsletter zastrzega sobie prawo:

a.  wysyłania reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną do Klienta,

b.  czasowego wyłączania usługi newsletter, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),

c.  zaprzestania świadczenia usługi newsletter na rzecz konkretnego Klienta, w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi newsletter przez innych Klientów bądź dopuszcza się do działań naruszających przepisy prawa bądź niniejszy Regulamin.

d.  Administrator może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów korzystających z usługi newsletter, na podane przez nich adresy e-mail.

 

VIII.        Korzystanie z Platformy

1.     W przypadku, gdy w ramach korzystania z Platformy dopuszcza się podanie danych osób trzecich innych niż Klient, wówczas Klient wprowadza takie dane tylko wtedy jeżeli użycie danych osoby trzeciej jest dopuszczalne przez przepisy prawa (np. uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na wykorzystanie jej danych w Platformie), a w razie nieuprawnionego przekazania przedmiotowych danych ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z nieuprawionym przetwarzaniem danych osobowych.

2.     Klient korzystając z Platformy zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od korzystania z serwisu bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, w celu naruszenia przepisów prawa, od korzystania z serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet, w sposób naruszający prawa Administratora, innych Klientów lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień, a także od dostarczania danych powodujących zachwianie pracy, przeciążenie systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartych w Platformie.

3.     Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych (w tym logo logotypu Administratora) układu i kompozycji stron internetowych Platformy (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Administratora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Platformie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza internetem.

 

IX.        Postępowanie reklamacyjne dotyczące Platformy

1.   Klient może złożyć reklamację wobec Administratora, w szczególności w przypadku jeżeli działania Administratora przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także w przypadku niezgodności towaru z umową.

2.   Reklamację można złożyć w dowolnej formie, w tym formie elektronicznej na adres obsluga@dobrewina.pl lub w formie listu poleconego na adres Administratora.

3.   Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, dane kontaktowe, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku jeśli reklamacja dotyczy towaru wraz ze złożeniem reklamacji należy złożyć towar, podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania jego zakupu Platformie.

4.   Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Administrator zwraca się do Klienta na wskazany przez niego w reklamacji adres korespondencyjny lub adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.   Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy, usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, Administrator rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni, a w pozostałych przypadkach Administrator rozpoznaje sprawę w terminie 30 dni, od daty otrzymania reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany adres e-mail lub na podany adres korespondencji (zgodnie z życzeniem Klienta). W przypadku odrzucenia reklamacji Administrator powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.

6.   Gdy wymiana lub naprawa towaru okaże się możliwa, Administrator powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta towar zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Administratora zwrotu tego towaru.

7.   Administrator nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8.   Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie z rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Klient będzie mógł wykorzystać w przyszłych transakcjach o ile możliwość taka będzie wynikać z regulaminu określającego zasady przyznania rabatów lub bonów rabatowych.

9.   Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://uokik.gov.plw zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.  Klient niebędący konsumentem, dokonujący zakupu towaru w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo złożyć reklamację zgodnie z przepisami prawa, przy czym odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady bądź wymiany towaru. Administrator wedle swego wyboru niezwłocznie wadę usunie albo wymieni towar wadliwy na wolny od wad. Administrator może także odstąpić od umowy dokonując zwrotu zapłaconej ceny za towar dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi za wady towarów w stosunku do Klientów niebędących konsumentami jest wyłączona.

 

X.        Odstąpienie od umowy dotyczącej Zamówienia

1.   Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy dotyczącej Zamówienia bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej. Powyższe uprawnienie przysługuje także przedsiębiorcom, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, w zakresie w jakim przepisy prawa zrównują ich ochronę z konsumentami.

2.   Odstąpienie od umowy dotyczącej Zamówienia może nastąpić drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora obsluga@dobrewina.pl bądź pisemną na adres Administratora. Zasady odstąpienia od umowy dotyczącej Zamówienia, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

3.   W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient zakupił więcej niż jeden towar, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta towarów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy towar sprzedawany jest jako komplet lub zestaw - odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu.

4.   W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej Zamówienia, Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy dotyczącej Zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Koszt odesłania towaru do Administratora ponosi Klient.

5.   W przypadku przekroczenia terminu odstąpienia od umowy lub terminu na zwrot towaru określonych w niniejszym artykule Administrator może odesłać Klientowi zwrócony towar na jego koszt.

6.   Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, może skutkować opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.

7.   W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Administrator dokonuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrotu uiszczonej przez Klienta należności w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności, chyba że Strony zgodziły się na inny sposób zwrotu należności, który nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie z przysługującego mu rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Klient będzie mógł wykorzystać w przyszłych transakcjach o ile możliwość taka będzie wynikać z regulaminu określającego zasady przyznania rabatów lub bonów rabatowych.

8.   Administrator może wstrzymać się ze zwrotem należności otrzymanych od Klienta, o których mowa w ust. 7 do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.   W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej Zamówienia, Administrator zwróci Klientowi koszt jaki Klient poniósł tytułem odesłania do Administratora towaru, będącego przedmiotem Zamówienia, do wysokości najtańszego, zwykłego sposób dostarczenia oferowany przez Administratora.

10.  W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą odpowiednio w stosunku do towaru (kompletu, zestawu), od którego zakupu Klient odstąpił.

11.  Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Zamówienia nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do towarów:

a.  nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;

b.  ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;

c.  dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d.  które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e.  napoi alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.

XI.        Umowa z Administratorem

1.   Z chwilą dokonania rejestracji, o której mowa w pkt II Regulaminu, pomiędzy Klientem a Administratorem zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony.

2.   W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, Klient będący konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Odstąpienie od umowy może nastąpić drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora obsluga@dobrewina.pl bądź pisemną na adres Administratora. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli skorzystał z usługi, w szczególności jeżeli złożył Zamówienie. Zasady odstąpienia od umowy z Administratorem, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.

3.   Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora obsluga@dobrewina.pl bądź pisemną na adres Administratora. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, przy czym rozwiązanie umowy nie zwalnia Klienta z obowiązku dokonania wynikającego z umowy rozliczenia (w tym dokonania zapłaty na rzecz Administratora w związku ze złożonymi Zamówieniami).

4.   Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora za wypowiedzeniem, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

5.   Rozwiązanie umowy nie powoduje utraty zebranych punktów na Koncie. Administrator przelicza punkty na bon rabatowy i przesyła go na adres mailowy Klienta. Klient może wykorzystać wszystkie pozostałe punkty podczas jednorazowej transakcji zakupu w terminie nie późniejszym niż 14 (czternaście) dni od rozwiązania umowy.

 

XII.        Ochrona danych osobowych

1.   Administrator jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów.

2.   Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności (stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu).

3.   Administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych z działalnością Administratora w ramach Platformy, w tym dane niezbędne do zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży towarów, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji transakcji.

4.   Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży (Zamówienia), jej skutecznego wykonania czy zapewnienia właściwej obsługi posprzedażowej.

5.   W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest w ramach Platformy.

 

XIII.        Postanowienia końcowe

1.   W przypadku zmiany Regulaminu Administrator poinformuje o tym Klientów na stronach Platformy. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie szybszym jednak niż 14 dni od dnia jego ogłoszenia przez Administratora. Klientów, którzy dokonali Zamówienia przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.

2.   Administrator dostarczy Klientom posiadającym Konto w ramach Platformy zmieniony Regulamin w drodze poczty elektronicznej na podany przez nich przy rejestracji adres e-mail. Klienci przy logowaniu zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu i o możliwości jego akceptacji. Za akceptację zmian przez Klienta uważa się chociażby korzystanie z Konta, a przede wszystkim złożenie Zamówienia. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Administratorem, zgodnie z pkt XI.3. Regulaminu.

3.   W razie uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne. 

4.   W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

5.   Wszelkie usługi dodatkowe Administrator może świadczyć na podstawie odrębnych regulaminów.

6.   Prawem właściwym dla umów pomiędzy Klientem a Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

Załączniki:

1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy dotyczącej Zamówienia

2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy z Administratorem

3. Polityka Prywatności

 

 

 

Załącznik nr 1

Pouczenie w zakresie odstąpienia od umowy sprzedaży (Zamówienia)

Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży dotyczącej złożonego Zamówienia bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Klient powinien wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć poprzez wysłanie pisma pocztą elektroniczną na adres e-mail Administratora lub tradycyjną na adres Administratora, można przy tym skorzystać z wzoru pisma dostępnego poniżej.

Odstąpienie od umowy dotyczącej Zamówienia:

W przypadku odstąpienia Klient powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży dotyczącej złożonego Zamówienia, dokonać zwrotu towaru. Towar powinien być zwrócony wraz z dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Administratora.

Możliwe jest wstrzymanie się przez Administratora ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient może ponieść odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi koszt odesłania towaru.

Jednakże, prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej Zamówienia nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do towarów:

  • nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;
  • ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
  • dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • napoi alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.

Skutki odstąpienia:

Klientom zostaną zwrócone płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Administratora przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klientów użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Strony zgodziły się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Klienta z dodatkowymi kosztami.

W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej Zamówienia, Administrator zwróci Klientowi koszt jaki Klient poniósł tytułem odesłania do Administratora towaru, będącego przedmiotem Zamówienia, do wysokości najtańszego, zwykłego sposób dostarczenia oferowany przez Administratora.

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą odpowiednio w stosunku do towaru (kompletu, zestawu), od którego zakupu Klient odstąpił.

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność:

Prawa do odstąpienia przez Klienta ma zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Zamówienia

 

________________

Imię, nazwisko albo nazwa (firma)

 

________________

Adres e-mail

Dobre Wina sp. z o.o.

ul. Wyczółki 46,

02-820 Warszawa

obsluga@dobrewina.pl

 

Oświadczam, iż odstępuję od umowy dotyczącej Zamówienia w zakresie następujących towarów:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Wymienione wyżej otrzymałem/am dnia _______________ roku.

 

 

_______________________

 

 

Załącznik nr 2

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy z Administratorem

Klient w ciągu 14 dni od zawarcia umowy z Administrator poprzez utworzenie Konta w ramach Platformy może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy wystarczy, że Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem wskazanego wyżej terminu. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone poprzez wysłanie pisma pocztą elektroniczną na adres e-mail Administratora lub tradycyjną na adres Administratora. Możliwe jest skorzystanie z wzoru pisma dostępnego poniżej.

Jednakże prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, który podjął czynności w ramach Platformy wskutek których Administrator wykonał w pełni usługę, w szczególności jeżeli Klient złożył Zamówienie.

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność:

Prawa do odstąpienia przez Klienta ma zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Administratorem

 

________________

Imię, nazwisko albo nazwa (firma)

 

________________

Adres e-mail

Dobre Wina sp. z o.o.

ul. Wyczółki 46,

02-820 Warszawa

obsluga@dobrewina.pl

 

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Platformy zawartej dnia ____________ /data dokonania rejestracji/, wobec nie skorzystania z usług w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji.


______________________

 

Załącznik nr 3

 

Polityka Prywatności

Spis treści

Polityka Prywatności 1

I. Postanowienia ogólne 1

II. Podstawy przetwarzania danych osobowych 1

III. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych 2

IV. Prawa osób, których dane dotyczą 2

V. Odbiorcy danych osobowych 3

VI. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych 3

VII. Pliki cookie 4

 

Polityka Prywatności

  I.        Postanowienia ogólne

1.   Administratorem danych osobowych jest Dobre Wina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Wyczółki 46, 02-820 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000566714, posiadająca NIP 9512395414, zwana dalej „Administratorem”.

2.   Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych osób, zwanych dalej „Klientami”, korzystających bądź reprezentujących podmioty korzystające z usług świadczonych przez Administratora.

3.   Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych lub podawanych przez Klientów oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4.   Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres wskazany w ustępie 1 powyżej lub drogą poczty elektronicznej na adres: obsluga@dobrewina.pl

5.   Polityka Prywatności przedstawia najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem są poszczególne regulaminy lub klauzule informacyjne, które będą udostępniane Klientowi w momencie zbierania od niego danych osobowych.

6.   Dane osobowe podawane są Administratorowi przez Klientów.

7.   Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

II.        Podstawy przetwarzania danych osobowych

1.   Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).

2.   Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

a.  nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem Klientów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b.  zawarcia i wykonania umowy na zasadach określonych Regulaminem Platformy dobrewina.pl (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c.  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze dotyczącego obowiązków podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami podatkowymi i rachunkowymi);

d.  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze dotyczącego spełnienia obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);

e.  marketingu towarów lub usług własnych jako uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f.   dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń jako uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.   Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych może być niemożność nawiązania relacji handlowej lub zawarcia umowy lub zamówienia usługi. Usługi określone Regulaminem Platformy dobrewina.pl świadczone są przez Administratora łącznie. Rezygnacja z jednej usługi pociąga za sobą rezygnację z pozostałych usług określonych Regulaminem Platformy dobrewina.pl.

 

III.        Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

1.   Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w minimalnym i adekwatnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele zbierania danych osobowych Klientów są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.

2.   Administrator realizuje prawa Klientów dotyczące ich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym dba o poprawność danych osobowych Klientów i niezwłocznie reaguje na każde wnioski o sprostowanie lub aktualizację danych.

3.   Administrator ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba że zachodzą przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.

4.   Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

IV.        Prawa osób, których dane dotyczą

1.   Każdy Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

2.   Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w ustępie powyżej, może nastąpić w dowolnej formie, w tym być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) Klienta.

3.   Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa.

 

V.        Odbiorcy danych osobowych

1.   Dane Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom państwowym, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

2.   Dane osobowe mogą być przekazywane poprzez ich udostępnienie wskazanym przez Klienta podmiotom odbierającym zamówienie w imieniu Klienta, przewoźnikom, operatorom płatności. Do udostępnienia danych osobowych następuje na skutek zlecenia i woli Klienta.

3.   Dane osobowe mogą być przekazywane także odbiorcom otrzymującym je na zlecenie Administratora takim jak: podmiotowi prowadzącemu sklep stacjonarny dobrewina.pl w związku z wolą uczestnictwa przez Klienta w Klubie Dobre Wina i dokonywania zakupów przez Klienta w danym wybranym sklepie stacjonarnym dobrewina.pl, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), agencjom marketingowym, firmom windykacyjnym.

4.   Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, jeśli stoi to w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

 

VI.        Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych

1.   Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a.  obowiązywania umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Platformy dobrewina.pl, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi Klientów (np. obsługi reklamacji); zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń; wypełnienia obowiązków prawnych Administratora wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych;

b.  do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, gdy dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego;

c.  do czasu cofnięcia zgody, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

2.   Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Klienta wywołujących wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływających.

3.   Jeżeli Klient wprowadza w Platformie Administratora dane osób trzecich do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług Administratora, w szczególności zawarcia lub wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Platformy dobrewina.pl, Klient oświadcza, że posiada uprawnienie do wprowadzenia danych osób trzecich w Platformie Administratora, na przykład posiada stosowną zgodę osoby trzeciej.

4.   Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych jedynie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

5.   W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Platformy Administratora niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

6.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności odpowiednie zastosowanie znajduje Regulamin.

 

VII.        Pliki cookie

1.   Administrator stosuje pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie: „plikami cookie”) poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przeznaczone do korzystanie ze stron www.dobrewina.pl i przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów przeglądających strony w domenie dobrewina.pl.

2.   Informacje zbierane przy pomocy plików cookie pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Platformy dobrewina.pl. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane, (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Klientów), zewnętrznym usługodawcom lub agencjom, w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Klientów.

3.   Dane gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klientów i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

4.   Administrator stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – „sesyjne” oraz „stałe”. Cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Klienta, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookie stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta.

5.   Administrator przechowuje pliki cookie na urządzeniu Klienta, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania strony. Do innych rodzajów plików cookie (w szczególności analitycznych i reklamowych) wymagane jest zezwolenie Klienta. Korzystając ze stron w domenie dobrewina.pl, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki, Klient wyraża zgodę na stosowanie plików cookie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. W każdej chwili Klient może wycofać zgodę zmieniając ustawienia przeglądarki. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

6.   Na stronach w domenie dobrewina.pl wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookie:

Nazwa

Dostawca

Cel

Ważność

Rodzaj

__utmc

dobrewina.pl

przechowywanie czasu wizyty na stronie

Sesyjne

__utmb

dobrewina.pl

przechowywanie czasu wizyty na stronie

Sesyjne

e0d473e013571484c9622eb4d20a28bd

dobrewina.pl

Sesyjne

__utmt

dobrewina.pl

przetwarzanie zapytań użytkowników oraz generowanie danych statystycznych dotyczących ruchu w witrynie

Sesyjne

_gat

dobrewina.pl

monitorowanie współczynnika zapytań

Sesyjne

PHPSESSID

dobrewina.pl

przechowywania informacji o wizycie w witrynie

Sesyjne

SERVERID

app3.salesmanago.pl

wystawiony przez narzędzie analizy behawioralnej Sales Manago, służącego do automatyzacji marketingu

Sesyjne

Smuuid

dobrewina.pl

służący do automatyzacji marketingu, monitorowanie anonimowych wizyt

Stałe

Smvr

dobrewina.pl

przechowywanie informacji o wizycie

Stałe

__utmz

dobrewina.pl

identyfikowanie źródła ruchu na stronie lub kampanii, uzyskanie informacji o tym, w jaki sposób użytkownik trafił na stronę

Stałe

__utma

dobrewina.pl

rozróżnienie użytkowników i sesji oraz generowanie danych statystycznych dotyczących ruchu w witrynie

Stałe

_gid

dobrewina.pl

odróżnienie użytkowników

Stałe

_ga

dobrewina.pl

odróżnienie użytkowników

Stałe

_smvs

dobrewina.pl

Stałe

Smg

salesmanago.pl

wystawiony przez narzędzie analizy behawioralnej Sales Manago, służącego do automatyzacji marketingu

Stałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.   Celem marketingowych plików cookie jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Klientów.

 

System RabatBack!
System RabatBack!

Zbieraj punkty za zakupy, które wymienimy na bony rabatowe.

Oszczędność
Oszczędność

W ofercie mamy alkohole na każdą kieszeń. Dodatkowo za swoje zamówienie możesz otrzymać liczne rabaty.

Klub dobrewina.pl
Klub dobrewina.pl

Zawsze możesz dołączyć do naszego Klubu dobrewina.pl i czerpać korzyści z członkostwa.

Masz pytanie?
Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami, a na pewno Ci pomożemy.

+48 664 159 023

sklep@dobrewina.pl