Spis treści

Polityka Prywatności 1

I. Postanowienia ogólne 1

II. Podstawy przetwarzania danych osobowych 1

III. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych 2

IV. Prawa osób, których dane dotyczą 2

V. Odbiorcy danych osobowych 3

VI. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych 3

VII. Pliki cookie 4

 

Polityka Prywatności

  I.        Postanowienia ogólne

1.   Administratorem danych osobowych jest Dobre Wina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Wyczółki 46, 02-820 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000566714, posiadająca NIP 9512395414, zwana dalej „Administratorem”.

2.   Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych osób, zwanych dalej „Klientami”, korzystających bądź reprezentujących podmioty korzystające z usług świadczonych przez Administratora.

3.   Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych lub podawanych przez Klientów oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4.   Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres wskazany w ustępie 1 powyżej lub drogą poczty elektronicznej na adres: obsluga@dobrewina.pl

5.   Polityka Prywatności przedstawia najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem są poszczególne regulaminy lub klauzule informacyjne, które będą udostępniane Klientowi w momencie zbierania od niego danych osobowych.

6.   Dane osobowe podawane są Administratorowi przez Klientów.

7.   Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

II.        Podstawy przetwarzania danych osobowych

1.   Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).

2.   Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

a.  nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem Klientów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b.  zawarcia i wykonania umowy na zasadach określonych Regulaminem Platformy dobrewina.pl (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c.  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze dotyczącego obowiązków podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami podatkowymi i rachunkowymi);

d.  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze dotyczącego spełnienia obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);

e.  marketingu towarów lub usług własnych jako uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f.   dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń jako uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.   Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych może być niemożność nawiązania relacji handlowej lub zawarcia umowy lub zamówienia usługi. Usługi określone Regulaminem Platformy dobrewina.pl świadczone są przez Administratora łącznie. Rezygnacja z jednej usługi pociąga za sobą rezygnację z pozostałych usług określonych Regulaminem Platformy dobrewina.pl.

 

III.        Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

1.   Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w minimalnym i adekwatnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele zbierania danych osobowych Klientów są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.

2.   Administrator realizuje prawa Klientów dotyczące ich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym dba o poprawność danych osobowych Klientów i niezwłocznie reaguje na każde wnioski o sprostowanie lub aktualizację danych.

3.   Administrator ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba że zachodzą przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.

4.   Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

IV.        Prawa osób, których dane dotyczą

1.   Każdy Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

2.   Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w ustępie powyżej, może nastąpić w dowolnej formie, w tym być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) Klienta.

3.   Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa.

 

V.        Odbiorcy danych osobowych

1.   Dane Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom państwowym, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

2.   Dane osobowe mogą być przekazywane poprzez ich udostępnienie wskazanym przez Klienta podmiotom odbierającym zamówienie w imieniu Klienta, przewoźnikom, operatorom płatności. Do udostępnienia danych osobowych następuje na skutek zlecenia i woli Klienta.

3.   Dane osobowe mogą być przekazywane także odbiorcom otrzymującym je na zlecenie Administratora takim jak: podmiotowi prowadzącemu sklep stacjonarny dobrewina.pl w związku z wolą uczestnictwa przez Klienta w Klubie Dobre Wina i dokonywania zakupów przez Klienta w danym wybranym sklepie stacjonarnym dobrewina.pl, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), agencjom marketingowym, firmom windykacyjnym.

4.   Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, jeśli stoi to w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

 

VI.        Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych

1.   Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a.  obowiązywania umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Platformy dobrewina.pl, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi Klientów (np. obsługi reklamacji); zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń; wypełnienia obowiązków prawnych Administratora wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych;

b.  do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, gdy dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego;

c.  do czasu cofnięcia zgody, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

2.   Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Klienta wywołujących wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływających.

3.   Jeżeli Klient wprowadza w Platformie Administratora dane osób trzecich do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług Administratora, w szczególności zawarcia lub wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Platformy dobrewina.pl, Klient oświadcza, że posiada uprawnienie do wprowadzenia danych osób trzecich w Platformie Administratora, na przykład posiada stosowną zgodę osoby trzeciej.

4.   Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych jedynie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

5.   W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Platformy Administratora niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

6.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności odpowiednie zastosowanie znajduje Regulamin.

 

VII.        Pliki cookie

1.   Administrator stosuje pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie: „plikami cookie”) poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przeznaczone do korzystanie ze stron www.dobrewina.pl i przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów przeglądających strony w domenie dobrewina.pl.

2.   Informacje zbierane przy pomocy plików cookie pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Platformy dobrewina.pl. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane, (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Klientów), zewnętrznym usługodawcom lub agencjom, w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Klientów.

3.   Dane gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klientów i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

4.   Administrator stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – „sesyjne” oraz „stałe”. Cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Klienta, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookie stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta.

5.   Administrator przechowuje pliki cookie na urządzeniu Klienta, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania strony. Do innych rodzajów plików cookie (w szczególności analitycznych i reklamowych) wymagane jest zezwolenie Klienta. Korzystając ze stron w domenie dobrewina.pl, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki, Klient wyraża zgodę na stosowanie plików cookie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. W każdej chwili Klient może wycofać zgodę zmieniając ustawienia przeglądarki. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

6.   Na stronach w domenie dobrewina.pl wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookie:

Nazwa

Dostawca

Cel

Ważność

Rodzaj

__utmc

dobrewina.pl

przechowywanie czasu wizyty na stronie

Sesyjne

__utmb

dobrewina.pl

przechowywanie czasu wizyty na stronie

Sesyjne

e0d473e013571484c9622eb4d20a28bd

dobrewina.pl

Sesyjne

__utmt

dobrewina.pl

przetwarzanie zapytań użytkowników oraz generowanie danych statystycznych dotyczących ruchu w witrynie

Sesyjne

_gat

dobrewina.pl

monitorowanie współczynnika zapytań

Sesyjne

PHPSESSID

dobrewina.pl

przechowywania informacji o wizycie w witrynie

Sesyjne

SERVERID

app3.salesmanago.pl

wystawiony przez narzędzie analizy behawioralnej Sales Manago, służącego do automatyzacji marketingu

Sesyjne

Smuuid

dobrewina.pl

służący do automatyzacji marketingu, monitorowanie anonimowych wizyt

Stałe

Smvr

dobrewina.pl

przechowywanie informacji o wizycie

Stałe

__utmz

dobrewina.pl

identyfikowanie źródła ruchu na stronie lub kampanii, uzyskanie informacji o tym, w jaki sposób użytkownik trafił na stronę

Stałe

__utma

dobrewina.pl

rozróżnienie użytkowników i sesji oraz generowanie danych statystycznych dotyczących ruchu w witrynie

Stałe

_gid

dobrewina.pl

odróżnienie użytkowników

Stałe

_ga

dobrewina.pl

odróżnienie użytkowników

Stałe

_smvs

dobrewina.pl

Stałe

Smg

salesmanago.pl

wystawiony przez narzędzie analizy behawioralnej Sales Manago, służącego do automatyzacji marketingu

Stałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.   Celem marketingowych plików cookie jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Klientów.

 

System RabatBack!
System RabatBack!

Zbieraj punkty za zakupy, które wymienimy na bony rabatowe.

Oszczędność
Oszczędność

W ofercie mamy alkohole na każdą kieszeń. Dodatkowo za swoje zamówienie możesz otrzymać liczne rabaty.

Klub dobrewina.pl
Klub dobrewina.pl

Zawsze możesz dołączyć do naszego Klubu dobrewina.pl i czerpać korzyści z członkostwa.

Masz pytanie?
Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami, a na pewno Ci pomożemy.

+48 664 159 023

sklep@dobrewina.pl